Podzemné nádrže - ležaté typu NAUTILUS      

►Nádrže ležaté                       ►Nádrže stojaté                       ►Nádrže stojaté - kónus

DODÁVAME NÁDRŽE LEN Z KVALITNÉHO MATERIÁLU, SPOLUPRACUJEME LEN S TAKÝMI VÝROBCAMI, KTORÍ PRI VÝROBE NEPOUŽÍVAJÚ RECYKLÁT (ČIERNA FARBA PLASTU) !!!

Využitie:

 • akumulačná nádrž (žumpa) na splaškovú vodu 

 • nádrž na dažďovú vodu

 • nádrž na pitnú vodu

 • požiarna nádrž

 • nádrž pre čerpaciu stanicu

 

Výhody:

 • vhodná aj do spodnej vody! 

 • jednoduchá manipulácia, prepripravené ušy

 • uloženie na zhutnený podsyp

 • nízka hmotnosť

 • obsyp výkopom (zemina)

 • dlhá životnosť

Rozmery:

 

objem rozmery Cena/EUR Cena/EUR
m3 priemer x dľžka (mm) bez DPH s DPH
5 1450 x 2400 740 888
6 1750 x 2400 830 996
9 1900 x 3300 1300 1560
12 1900 x 4300 1491,6 1790
15 2000 x 4700 1833,3 2200
20 2500 x 4300 2583,3 3100
22 2500 x 4700 2620 3144

 

Plastová nádrž NAUTILUS je vodotesná horizontálna nádrž vyrobená zváraním polypropylénových dosiek. Nádrž tvorí ležatý valec s vypuklými čelnými stenami. Vo vrchnej časti plášťa je inštalovaný revízny otvor priemeru 600 mm umožňujúci prístup do nádrže pre účely vyčerpania obsahu a podobne. Vstupný otvor je štandardne ukončený uzamykateľným plastovým poklopom. Plastový poklop je UV stabilizovaný, pochôdzny a nepojazdný. Vo vrchnej časti plášťa nádrže je umiestnené hrdlo s gumovým tesnením DN 125 pre napojenie prítokovej kanalizácie. Na opačnej strane nádrže je umiestnená odtoková rúra DN 125. Plášť nádrže je vystužený horizontálnymi a vertikálnymi nehrdzavejúcimi výstuhami, ktoré spoločne s konštrukciou plášťa zaisťujú potrebnú tuhosť celej konštrukcie.

Inštalácia 


Plastová nádrž NAUTILUS je určená k inštalácii pod úroveň terénu do pripraveného výkopu. Na dno výkopu sa urobí zhutnený štrkopieskový podsyp štrkom hrakcie 4/8 mm hrúbky minimálne 10 cm. Prevedenie štrkopieskového podsypu vo vodorovnej rovine a v správnej hĺbke, vyhotovené v zmysle príslušného návodu na osadenie, je nevyhnutnou podmienkou pre osadenie a sprevádzkovanie. Po inštalácii nádrže na zhutnenom štrkopieskovom lôžku je možné urobiť napojenie gravitačného prítoku, prípadne odtoku. Pri napojení potrubia je nutné dbať na súosovosť  potrubia a pripojovacieho hrdla. Po napojení je potrubie  nutné  zaistiť v správnej polohe tak, aby nedošlo pri následnom obsype a sadaní zásypového materiálu k vylomeniu hrdla z plášťa nádrže. Kotviacimi prvkami dna nádrže je nutné pretiahnuť armovací drôt. Po inštalácii armovacieho drôtu je možné pristúpiť k betónovaniu kotviacej pätky. Plášť nádrže je určený k obsypu štrkom frakcie 4/8 mm alebo prehodenou triedenou zeminou z výkopu (zbavená častíc väčších ako 3,5 cm). Obsyp nádrže prebieha pri súčasnom plnení nádrže vodou, pričom úroveň hladiny vody musí byť vždy o 20 cm vyššia než úroveň obsypu. Strop nádrže je konštrukčne navrhovaný pre maximálne zaťaženie 60 cm zásypového materiálu. Výkop je nutné oddrenážovať pod úroveň nátoku.