Osadenie a spustenie                            ►nákres osadenia ČOV

1. Postup vyhotovenia stavebnej jamy pre ČOV AT 6 - AT 20:

 • vyhotoviť stavebnú jamu(rozmery)
 • vyhotoviť základovú železobetónovú
 • dosku hrúbky 150 mm, rovinnosť +/- 5 mm
 • vykopať ryhy, ktoré budú smerovať do stredu výkopu pre prítokové a odtokové potrubie
 • položiť potrubia
 • vyviesť potrubia do jamy v dostatočnej dĺžke
 • prítokové potrubie pripraviť tak, aby ho bolo možné priamo napojiť na vstupné hrdlo čistiarne
 • odtokové potrubie je potrebné v jame ukončiť hrdlom, aby bolo možné doňho napojiť výstupné potrubie z čistiarne
 • ak neboli potrubia do jamy privedené v tej istej osi (napr. z dôvodu, že to nebolo technicky možné), je potrebné zabezpečiť na deň osadenia čistiarne do pripraveného výkopu dostatočné množstvo prepojovacích kolien so správnymi uhlami kolien
 • znížiť hladinu spodnej vody pod úroveň základovej špáry
 • previesť kontrolu rovinnosti základovej železobetónovej dosky (povolená tolerancia +/- 5 mm vo všetkých smeroch). V prípade, že rovinatosť nie je v uvedenej tolerancii, spraviť cementový poter pre získanie požadovanej rovinnosti.
 • presvedčiť sa, že na železobetónovej podkladovej doske nie sú žiadne predmety, kamene, hlina a pod.
 • uložiť pod úroveň terénu ochranné potrubie z PP alebo z PVC DN 50 pre prívod vzduchu z dúchadla do čistiarne (toto potrubie slúži na prevlečenie pripojovacej hadice, ktorá zabezpečuje vháňanie vzduchu od dúchadla do čističky a nesmie byť dlhšia ako 5 m)
 • priviesť elektrickú energiu k miestu osadenia dúchadla, elektrický kábel uložiť do ochranného potrubia podľa platných noriem STN)
 • Stavebnú pripravenosť vykonáva zhotoviteľ.
 • znížiť hladinu spodnej vody pod úroveň základovej špáry
 • previesť kontrolu rovinnosti základovej železobetónovej dosky (povolená tolerancia +/- 5 mm vo všetkých smeroch). V prípade, že rovinnatosť nie je v uvedenej tolerancii, nepokračovať v osádzaní čističky, ale spraviť cementový poter pre získanie požadovanej rovinnosti.
 • pri inštalácii prívodu vzduchu je nutné uložiť ochranné potrubie z PP alebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubie slúži na prevlečenie pripojovacej hadice, ktorá zabezpečuje vháňanie vzduchu od dúchadla do čističky a nesmie byť dlhšia ako 5 m.
 • presvedčiť sa, že vnútorné priestory čistiarne sú bez cudzích predmetov a zrážkovej vody.
 • v prípade prítomnosti zrážkovej vody je nutné pred manipuláciou z čistiarne vodu vyčerpať.
 • prekontrolovať celkový stav nádrže čističky. Pri zistení prípadného poškodenia nádrže, nepokračovať v osádzaní čistiarne a kontaktovať dodávateľa. Prípadnú opravu je nutné previesť pred osadením do výkopu.
 • presvedčiť sa, že na železobetónovej podkladovej doske nie sú žiadne predmety, kamene, hlina a pod. V prípade, že železobetónová podkladová doska nie je čistá, nepokračovať v osádzaní čističky.
 • osadiť čistiareň do stavebnej jamy na železobetónovú podkladovú dosku
 • urobiť vodotesné pripojenie kanalizácie vložením kanalizačnej rúry do hrdla čistiarne a pripojenie odtoku nasadením hrdla kanalizačnej rúry na odtokovú rúru z čistiarne. V prípade potreby utesniť pripojenie silikónovým tmelom.
 • nadrž ČOV (všetky sekcie) rovnomerne napustiť vodou do výšky odtokového potrubia
 • previesť zasypanie nádrže zeminou alebo ju obetónovať v súlade so stavebným projektom. Pri obsype zeminou je nutné postupovať rovnomerne po zhutňovaných vrstvách výšky 300 mm. Zemina nesmie obsahovať kamene, stavebný materiála ostatné predmety. Mohli by mechanicky poškodiť plastovú nádrž ČOV.
 • pred zasypávaním alebo prípadnou betonážou je nutné vykonať naplnenie čistiarne vodou.
Osadenie ČOV je možné doobjednať u dodávateľa, prípadne servisnej organizácie. V tomto prípade je potrebné, aby prevádzkovateľ vykonal stavebné práce, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 

Osadenie šachty na dúchadlo

       Na osadenie dúchadla je najvhodnejšie použiť šachtu na dúchadlo (možné doobjednať), ktorú treba osadiť vedľa čistiarne. Šachta je opatrená prepojovacím ochranným potrubím, ktoré súčasne slúži na odvodnenie šachty v prípade zavodnenia. Dúchadlo umiestniť do šachty, hadicu prívodu vzduchu napojiť na dúchadlo, prevliecť ju prepojovacím ochranným potrubím PP-HT DN 50 a napojiť na rozdeľovač vzduchu Po napojení je možné uviesť čistiareň do prevádzky, resp. vyzvať dodávateľa alebo servisné stredisko k sprevádzkovaniu čistiarne odpadových vôd.

2. Uvedenie ČOV do prevádzky – postup (vykonať môže výrobca alebo výrobcom zaškolená osoba - zákazník)

Spustenie ČOV do prevádzky je najdôležitejší krok v prevádzkovaní čistiarne, preto je vhodné, aby toto vykonal výrobca alebo výrobcom zaškolená osoba - zákazní

 • osadenú čistiareň napustiť čistou úžitkovou vodou do výšky odtoku.
 • spustiť do prevádzky dúchadlo.
 • skontrolovať nastavenie regulačných ventilov (viď prevádzkový poriadok str. 6).
 • do prítokovej časti naliať cca 200 l aktívneho kalu, ktorý treba odobrať z domovej čistiarne alebo komunálnej ČOV. 

3. Postup osadenia

Veľmi jednoduchá montáž. Na základe našich inštrukcií dokáže čistiareň osadiť ktokoľvek, avšak osadenie je možné aj doobjednať u našej firmy.