Kontajnerové čistiarne odpadových vôd

Základný popis

Kontajnerové čistiarne odpadových vôd z typového radu AT 30 až AT 150 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd zo skupín rodinných domov, penziónov, reštaurácií, hotelov, škôl, malých závodov a pod. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene. Kontajnerové čistiarne odpadových vôd z typového radu AT30-AT150 využívajú aktivačný proces s aktivovaným kalom vo vznose s kontinuálnym spôsobom vypúšťania.

Zariadenie pozostáva z jednej alebo viacerých oválnych nádrží z polypropylénu – bioreaktora, ktorý združuje v jednej nádrži funkciu:
  • mechanického predčistenia,
  • akumulácie prebytočného kalu,
  • biologického čistenia nízkozaťaženým aktivačným procesom,
  •  funkciu oddelenia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a
  • funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku odpadových vôd v retenčnom priestore.

Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).


Technologické parametre

Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV uvedené v tabuľke:

 

Tab.č.1 – Základné rozmery

Typ

Dĺžka nádrže

Šírka nádrže

Výška nádrže

Výška prítoku

Výška odtoku

DN prítoku / DN odtoku

mm

mm

mm

mm

mm

mm

AT30

3350

2150

2250

1700

1500

160/160

AT40

4222

2150

2250

1700

1500

160/160

AT50

4222

2150

2440

2100

1900

160/160

AT60

4342

2150

2440

2100

1900

160/160

AT75

4466

2150

2440

2100

1900

160/160

AT100

6300

2150

2440

2100

1900

160/160

 

Tab.č.2 – Kapacitné parametre

Typ ČOV

Návhový max. prietok

Návrhové zaťaženie

Dĺžka a šírka reaktora

Výška reaktora

Počet reaktorov

DN prítoku / DN odtoku

[m3/d]

[kg BSK5/d]

[mm]

[mm]

[ks]

mm

AT30

4,5

1,8

3350x2150

2250

1

150/150

AT40

6,0

2,4

4222x2150

2250

1

150/150

AT50

7,5

3,0

4222x2150

2440

1

150/150

AT60

9,0

3,6

4342x2150

2440

1

150/150

AT75

11,3

4,5

4466x2150

2440

1

150/150

AT100

15,0

6,0

6300x2150

2440

1

50/150

AT100

15,0

6,0

4222x2150

2440

2

50/150

AT120

18,0

7,2

4342x2150

2440

2

50/150

AT150

22,5

9,0

4466x2150

2440

2

50/150

 

Tab.č.3 – Kapacitné parametre

Typ ČOV

Max. inštal. výkon

Napätie

Priemerná spotreba el.energie

[W]

[V]

[kWh/d]

[kWh/rok]

AT30

280

230

5,0

1840

AT40

442

230

6,0

2190

AT50

560

230

10,1

3679

AT60

560

230

10,1

3679

AT75

750

400

11,2

4088

AT100

750

400

15,6

5694

AT100

840

230

15,2

5530

AT120

750

400

16,8

6132

AT150

1500

400

22,4

8176

 

Tab.č.4 - Garantované parametre

Parameter

Garantované hodnoty

Priemerne dosahované hodnoty

CHSKCr

75 mg/l

35 mg/l

BSK5

15 mg/l

10 mg/l

NL

20 mg/l

15 mg/l

N-NH4

5 mg/l

2 mg/l

Ncelk

25 mg/l

15 mg/l

Pcelk

7 mg/l

3 mg/l